จำนวนข้อมูลแยกรายอำเภอ

จำนวนข้อมูลแฟ้ม service แยกรายอำเภอ

จำนวนแฟ้ม service แยกรายอำเภอ แยกรายเดือน

#รหัสอำเภออำเภอต.ค.60พ.ย.60ธ.ค.60ม.ค.61ก.พ.61มี.ค.61เม.ย.61พ.ค.61มิ.ย.61ก.ค.61ส.ค.61ก.ย.61รวม
15701เมืองเชียงราย75,6132,495000000000078,108
25702เวียงชัย8,90728700000000009,194
35703เชียงของ24,1551,163000000000025,318
45704เทิง21,443508500000000021,956
55705พาน18,1411,723500000000019,869
65706ป่าแดด10,0582,131000000000012,189
75707แม่จัน41,9646,050000000000048,014
85708เชียงแสน6,1421,28900000000007,431
95709แม่สาย29,969275000000000030,244
105710แม่สรวย3,00312200000000003,125
115711เวียงป่าเป้า23,3462,850000000000026,196
125712พญาเม็งราย19,070479000000000019,549
135713เวียงแก่น8,70747300000000009,180
145714ขุนตาล4,9082,43300000000007,341
155715แม่ฟ้าหลวง13,002516000000000013,518
165716แม่ลาว14,6633,714000000000018,377
175717เวียงเชียงรุ้ง7,602000000000007,602
185718ดอยหลวง6,943000000000006,943
  รวม337,63626,50810000000000364,154
ตรวจสอบการส่งโดยใช้แฟ้ม service เท่านั้น