รายงาน::ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม ANC กับ PERSON

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย154613982.57
เวียงชัย163410.06
เชียงของ345900.00
เทิง192700.00
พาน270020.07
ป่าแดด66071.06
แม่จัน6621751.13
เชียงแสน252900.00
แม่สาย385820.05
แม่สรวย654010.02
เวียงป่าเป้า37272516.73
พญาเม็งราย195900.00
เวียงแก่น338000.00
ขุนตาล42100.00
แม่ฟ้าหลวง478500.00
แม่ลาว98580.81
เวียงเชียงรุ้ง73900.00
ดอยหลวง21200.00