รายงาน::มีการวินิจฉัยที่มิใช่กลุ่ม External cause ในแฟ้ม diagnosis_opd

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
เมืองเชียงราย75470989431.18
เวียงชัย215608300.01
เชียงของ250219430.02
เทิง284288660.02
พาน362627620.02
ป่าแดด15633530.00
แม่จัน4535318960.20
เชียงแสน239496390.02
แม่สาย355317270.01
แม่สรวย29896612610.42
เวียงป่าเป้า274715260.01
พญาเม็งราย155280310.02
เวียงแก่น1333911100.08
ขุนตาล181978190.01
แม่ฟ้าหลวง160569770.05
แม่ลาว153358250.02
เวียงเชียงรุ้ง139281110.01
ดอยหลวง8049460.01