รายงาน::ผู้ป่วย DM รายใหม่

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเจำนวนที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดจำนวนรายใหม่ร้อยละ
รวมจังหวัด5415152489.69
เมืองเชียงราย8551172920.22
เวียงชัย31181424.55
เชียงของ32152688.34
เทิง44662686
พาน67375137.61
ป่าแดด15111318.67
แม่จัน55454688.44
เชียงแสน27571997.22
แม่สาย37282827.56
แม่สรวย25302268.93
เวียงป่าเป้า32852688.16
พญาเม็งราย18361789.69
เวียงแก่น7729712.56
ขุนตาล16111388.57
แม่ฟ้าหลวง875758.57
แม่ลาว14731328.96
เวียงเชียงรุ้ง1335715.32
ดอยหลวง806637.82