รายงาน::ผู้ป่วย HT รายใหม่

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอทั้งหมดรายใหม่ร้อยละ
รวมจังหวัด13705396317.03
เมืองเชียงราย20775359517.3
เวียงชัย68622994.36
เชียงของ94442983.16
เทิง122053913.2
พาน179237194.01
ป่าแดด33262026.07
แม่จัน130656635.07
เชียงแสน56233726.62
แม่สาย78466968.87
แม่สรวย75483895.15
เวียงป่าเป้า81944275.21
พญาเม็งราย50253266.49
เวียงแก่น22721556.82
ขุนตาล423246410.96
แม่ฟ้าหลวง26142118.07
แม่ลาว38271904.96
เวียงเชียงรุ้ง40491333.28
ดอยหลวง22231014.54