รายงาน::ความไม่เชื่อมโยงระหว่างแฟ้ม LABOR กับ NEWBORN

  
แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนข้อมูลคลอดไม่พบข้อมูลทารกร้อยละจำนวนไม่พบข้อมูลทารก
เมืองเชียงราย2320672.89
เวียงชัย1352518.52
เชียงของ1492013.42
เทิง22110045.25
พาน27510939.64
ป่าแดด371232.43
แม่จัน469326.82
เชียงแสน15812679.75
แม่สาย3174514.20
แม่สรวย3825013.09
เวียงป่าเป้า2153114.42
พญาเม็งราย12021.67
เวียงแก่น2876723.34
ขุนตาล48714.58
แม่ฟ้าหลวง32219059.01
แม่ลาว4736.38
เวียงเชียงรุ้ง5235.77
ดอยหลวง2514.00