รายงาน::C1:รหัส ICD ที่เป็นรหัสแสดงความด้อยคุณภาพของสถานพยาบาล

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอจำนวนทั้งหมดจำนวน เอ๊ะร้อยละ เอ๊ะ
6636320.482
เมืองเชียงราย1384025100620.727
เวียงชัย2854041190.042
เชียงของ3456251220.035
เทิง39822511980.301
พาน62224714300.23
ป่าแดด1745514360.25
แม่จัน5933566550.11
เชียงแสน27212011460.421
แม่สาย43331829500.681
แม่สรวย37809211230.297
เวียงป่าเป้า3462165850.169
พญาเม็งราย2584807140.276
เวียงแก่น1973685680.288
ขุนตาล1960524170.213
แม่ฟ้าหลวง2460447700.313
แม่ลาว1910323510.184
เวียงเชียงรุ้ง1724145650.328
ดอยหลวง973508530.876