รายงาน::28.OHSP ร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

อำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
เมืองเชียงราย14103511936.29
เวียงชัย2543145357.13
เชียงของ3741252367.44
เทิง5878211435.96
พาน5929467078.76
ป่าแดด140399070.56
แม่จัน6883283741.21
เชียงแสน3569130536.56
แม่สาย6285411665.48
แม่สรวย7130342147.98
เวียงป่าเป้า4483303367.65
พญาเม็งราย3022160553.11
เวียงแก่น3672196753.56
ขุนตาล2029194896.00
แม่ฟ้าหลวง7141230132.22
แม่ลาว166589953.99
เวียงเชียงรุ้ง1821143979.02
ดอยหลวง126273558.24
รวม825594247551.44