รายงาน::28.OHSP ร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับบริการทันตกรรม (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

อำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
เมืองเชียงราย14004233516.67
เวียงชัย256240015.61
เชียงของ3733136836.64
เทิง579076113.14
พาน5950255842.99
ป่าแดด142215410.82
แม่จัน6802135519.92
เชียงแสน335969420.66
แม่สาย6193304649.18
แม่สรวย7065157922.34
เวียงป่าเป้า449084818.88
พญาเม็งราย301545915.22
เวียงแก่น365863817.44
ขุนตาล2047171283.63
แม่ฟ้าหลวง7048154221.87
แม่ลาว165124614.90
เวียงเชียงรุ้ง183947725.93
ดอยหลวง127549238.58
รวม819032066425.22