รายงาน::19.OHSP ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

อำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
เมืองเชียงราย425775317.69
เวียงชัย93827429.21
เชียงของ117136531.17
เทิง201771935.65
พาน1911114960.13
ป่าแดด37122059.30
แม่จัน232497141.78
เชียงแสน100718518.37
แม่สาย167485050.78
แม่สรวย256945417.67
เวียงป่าเป้า138536526.35
พญาเม็งราย96715616.13
เวียงแก่น167736721.88
ขุนตาล63139562.60
แม่ฟ้าหลวง260728410.89
แม่ลาว567417.23
เวียงเชียงรุ้ง58625042.66
ดอยหลวง3986817.09
รวม27057786629.07