รายงาน::19.OHSP ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

อำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
เมืองเชียงราย4410218049.43
เวียงชัย93148652.20
เชียงของ113480671.08
เทิง2074105150.68
พาน1910149778.38
ป่าแดด37432386.36
แม่จัน2395127353.15
เชียงแสน107339536.81
แม่สาย1820119865.82
แม่สรวย2666131549.32
เวียงป่าเป้า143171549.97
พญาเม็งราย97430531.31
เวียงแก่น170074543.82
ขุนตาล62147876.97
แม่ฟ้าหลวง253078230.91
แม่ลาว58034359.14
เวียงเชียงรุ้ง57840770.42
ดอยหลวง41319146.25
รวม276141449052.47