รายงาน::23.ร้อยละเด็ก 3-5 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

อำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
เมืองเชียงราย5261265450.45
เวียงชัย99581581.91
เชียงของ135885562.96
เทิง2455119148.51
พาน2244199088.68
ป่าแดด51542382.14
แม่จัน2605153959.08
เชียงแสน137157742.09
แม่สาย2203188585.57
แม่สรวย2924163755.99
เวียงป่าเป้า1698104061.25
พญาเม็งราย115278668.23
เวียงแก่น180793351.63
ขุนตาล68462991.96
แม่ฟ้าหลวง2628101938.77
แม่ลาว67515623.11
เวียงเชียงรุ้ง68150874.60
ดอยหลวง49916332.67
รวม317551880059.20