รายงาน::23.ร้อยละเด็ก 3-5 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

อำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
เมืองเชียงราย514189517.41
เวียงชัย100457357.07
เชียงของ137327419.96
เทิง236167428.55
พาน2242175278.14
ป่าแดด53120137.85
แม่จัน2564130250.78
เชียงแสน127425620.09
แม่สาย2177110650.80
แม่สรวย286675126.20
เวียงป่าเป้า167151931.06
พญาเม็งราย114740235.05
เวียงแก่น180664735.83
ขุนตาล70362088.19
แม่ฟ้าหลวง270254420.13
แม่ลาว661456.81
เวียงเชียงรุ้ง69938655.22
ดอยหลวง500255.00
รวม314221097234.92