รายงาน::26.OHSP ร้อยละเด็ก 6 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

อำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
เมืองเชียงราย201238419.09
เวียงชัย36318049.59
เชียงของ50117234.33
เทิง82924129.07
พาน76140853.61
ป่าแดด19511860.51
แม่จัน90819121.04
เชียงแสน53114627.50
แม่สาย87737142.30
แม่สรวย101829729.17
เวียงป่าเป้า56432357.27
พญาเม็งราย3837519.58
เวียงแก่น56014225.36
ขุนตาล24717470.45
แม่ฟ้าหลวง87913615.47
แม่ลาว214115.14
เวียงเชียงรุ้ง2527931.35
ดอยหลวง1923719.27
รวม11286348530.88