รายงาน::17.OHSP ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ หรือ ได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ และplaque control เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รหัสอำเภออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
5701เมืองเชียงราย42113030.87
5702เวียงชัย943840.42
5703เชียงของ723447.22
5704เทิง1425740.14
5705พาน1355037.03
5706ป่าแดด211990.47
5707แม่จัน21013564.28
5708เชียงแสน644671.87
5709แม่สาย1173126.49
5710แม่สรวย20712158.45
5711เวียงป่าเป้า1036765.04
5712พญาเม็งราย741621.62
5713เวียงแก่น1408057.14
5714ขุนตาล452862.22
5715แม่ฟ้าหลวง2017738.30
5716แม่ลาว501428.00
5717เวียงเชียงรุ้ง422150.00
5718ดอยหลวง341338.23
9999รวม217297744.98