รายงาน::29.OHSP ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

อำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
เมืองเชียงราย8551263630.83
เวียงชัย3118159751.22
เชียงของ3215143444.60
เทิง4466208346.64
พาน6266199531.84
ป่าแดด1511106170.22
แม่จัน5545208437.58
เชียงแสน275742515.42
แม่สาย3728191851.45
แม่สรวย253034813.75
เวียงป่าเป้า3285100830.68
พญาเม็งราย183667436.71
เวียงแก่น77237148.06
ขุนตาล1611116872.50
แม่ฟ้าหลวง87521824.91
แม่ลาว147359440.33
เวียงเชียงรุ้ง133562146.52
ดอยหลวง80613516.75
รวม536802037037.95