รายงาน::29.OHSP ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานได้ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

อำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
เมืองเชียงราย78027539.65
เวียงชัย3020832.75
เชียงของ3120135143.30
เทิง4352112225.78
พาน53804428.22
ป่าแดด145978854.01
แม่จัน5116181535.48
เชียงแสน24802359.48
แม่สาย3114137844.25
แม่สรวย2449903.68
เวียงป่าเป้า30742207.16
พญาเม็งราย174340022.95
เวียงแก่น708375.23
ขุนตาล158065941.71
แม่ฟ้าหลวง785607.64
แม่ลาว140056940.64
เวียงเชียงรุ้ง130230623.50
ดอยหลวง77610113.02
รวม496601040920.96