รายงาน::32.OHSP ร้อยละผู้สูงอายุ ได้รับการตรวจช่องปาก เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

อำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
เมืองเชียงราย3663823666.46
เวียงชัย85642282.66
เชียงของ9982104810.50
เทิง14116166711.81
พาน23008321813.99
ป่าแดด4777361575.68
แม่จัน18146308617.01
เชียงแสน85372262.65
แม่สาย14339542837.85
แม่สรวย113801541.35
เวียงป่าเป้า120239037.51
พญาเม็งราย65095588.57
เวียงแก่น33681684.99
ขุนตาล6025231338.39
แม่ฟ้าหลวง79534535.70
แม่ลาว63123745.93
เวียงเชียงรุ้ง48752434.98
ดอยหลวง29371053.58
รวม1994892615313.11