รายงาน::การให้บริการส่งเสริมทางทันตกรรม ที่ไม่ได้ทำโดยทันตบุคลากร

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
รวมจังหวัด3030693606411.9
เมืองเชียงราย34403439012.76
เวียงชัย7509133117.73
เชียงของ10343177717.18
เทิง17192285016.58
พาน4411123655.36
ป่าแดด92251611.75
แม่จัน25285517020.45
เชียงแสน6329103016.27
แม่สาย384587661.99
แม่สรวย15099233215.44
เวียงป่าเป้า165738645.21
พญาเม็งราย13372352726.38
เวียงแก่น8161215626.42
ขุนตาล2596220247.8
แม่ฟ้าหลวง1365813459.85
แม่ลาว5668356262.84
เวียงเชียงรุ้ง64402473.84
ดอยหลวง52811673.16