รายงาน::การให้บริการส่งเสริมทางทันตกรรม ที่ไม่ได้ทำโดยทันตบุคลากร

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
รวมจังหวัด1406322218815.78
เมืองเชียงราย11793190716.17
เวียงชัย257584232.7
เชียงของ441674016.76
เทิง8098130516.12
พาน180955983.3
ป่าแดด59742023.38
แม่จัน14648374325.55
เชียงแสน309543013.89
แม่สาย24292285511.75
แม่สรวย5083106821.01
เวียงป่าเป้า651771410.96
พญาเม็งราย518070413.59
เวียงแก่น3132105133.56
ขุนตาล1441612838.9
แม่ฟ้าหลวง566391316.12
แม่ลาว2985216772.6
เวียงเชียงรุ้ง23171566.73
ดอยหลวง2353151064.17