รายงาน::ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน 1 ปี

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
รวมจังหวัด9,1086,59972.45
เมืองเชียงราย1,4641,01469.26
เวียงชัย29926488.29
เชียงของ37734190.45
เทิง68148671.37
พาน66052078.79
ป่าแดด12011091.67
แม่จัน77863581.62
เชียงแสน36523764.93
แม่สาย65342164.47
แม่สรวย85955965.08
เวียงป่าเป้า49238979.07
พญาเม็งราย30421671.05
เวียงแก่น57435060.98
ขุนตาล19214072.92
แม่ฟ้าหลวง82153765.41
แม่ลาว16813580.36
เวียงเชียงรุ้ง18615382.26
ดอยหลวง1159280