รายงาน::ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน 2 ปี

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
รวมจังหวัด9163575862.84
เมืองเชียงราย144786559.78
เวียงชัย31822671.07
เชียงของ39027871.28
เทิง67342362.85
พาน66045769.24
ป่าแดด12810884.38
แม่จัน81057570.99
เชียงแสน34518754.2
แม่สาย54730856.31
แม่สรวย88352359.23
เวียงป่าเป้า43231071.76
พญาเม็งราย32419760.8
เวียงแก่น55831356.09
ขุนตาล22214565.32
แม่ฟ้าหลวง88945651.29
แม่ลาว19814171.21
เวียงเชียงรุ้ง20115376.12
ดอยหลวง1389367.39