รายงาน::1.รายงานคัดกรองสูบบุหรี่

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
รวมจังหวัด759,141265,06134.92
เมืองเชียงราย158,44919,44512.27
เวียงชัย31,7578,31426.18
เชียงของ33,47917,56752.47
เทิง52,60215,94730.32
พาน76,99021,40627.8
ป่าแดด15,1606,88145.39
แม่จัน66,61932,77949.2
เชียงแสน32,88521,19264.44
แม่สาย52,67714,64327.8
แม่สรวย47,66520,57643.17
เวียงป่าเป้า43,26519,58745.27
พญาเม็งราย26,2909,15934.84
เวียงแก่น16,93910,35161.11
ขุนตาล26,36315,71559.61
แม่ฟ้าหลวง28,5975,77920.21
แม่ลาว20,8379,66746.39
เวียงเชียงรุ้ง16,5188,39550.82
ดอยหลวง12,0497,65863.56