รายงาน::2.ประชากรอายุ35-74 ปี ได้รับการคัดกรองHT (QC)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ คะแนน
รวมจังหวัด36732326425371.941
เมืองเชียงราย739493917552.980
เวียงชัย16057920257.310
เชียงของ155221454393.694
เทิง258021951075.611
พาน392421324333.750
ป่าแดด8293702684.723
แม่จัน307592697187.683
เชียงแสน161881564196.625
แม่สาย249842059582.432
แม่สรวย229951795678.092
เวียงป่าเป้า211372054697.25
พญาเม็งราย14514968266.710
เวียงแก่น7498680990.814
ขุนตาล145341213283.473
แม่ฟ้าหลวง10010745674.491
แม่ลาว113201052092.934
เวียงเชียงรุ้ง8396768891.574
ดอยหลวง6123555890.774