รายงาน::5.1ร้อยละการใช้ยา antibiotic ในผู้ป่วย AGE

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอdiagใช้ ABOร้อยละ คะแนน
รวมจังหวัด540381067219.755
เมืองเชียงราย10627173416.325
เวียงชัย288291231.642
เชียงของ283542815.15
เทิง330767620.444
พาน359859916.655
ป่าแดด91510010.935
แม่จัน4571102322.384
เชียงแสน182525213.815
แม่สาย387468817.765
แม่สรวย4069122130.012
เวียงป่าเป้า306841013.365
พญาเม็งราย19811748.785
เวียงแก่น191148325.273
ขุนตาล176437821.434
แม่ฟ้าหลวง337988826.283
แม่ลาว144628819.925
เวียงเชียงรุ้ง137123717.295
ดอยหลวง61518129.433