รายงาน::6.2ร้อยละเด็ก 9 18 30 42 เดือน พบลงสัยล่าช้า(QC)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ คะแนน
รวมจังหวัด33589716921.343
เมืองเชียงราย5553120821.753
เวียงชัย123339532.045
เชียงของ145758139.885
เทิง24192028.350
พาน271729110.710
ป่าแดด537376.890
แม่จัน288779027.365
เชียงแสน130545534.875
แม่สาย199552526.324
แม่สรวย27672599.360
เวียงป่าเป้า18231809.870
พญาเม็งราย137043531.755
เวียงแก่น209978437.355
ขุนตาล819273.30
แม่ฟ้าหลวง255946918.332
แม่ลาว74921829.115
เวียงเชียงรุ้ง75120927.835
ดอยหลวง54910418.942