รายงาน::6.3ร้อยละเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นภายใน 30 วัน(QC)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ คะแนน
รวมจังหวัด4412334875.883
เมืองเชียงราย52437070.612
เวียงชัย17812670.792
เชียงของ33627983.044
เทิง15812075.953
พาน23416670.942
ป่าแดด4028702
แม่จัน76950565.671
เชียงแสน38434690.15
แม่สาย1279272.442
แม่สรวย20716378.743
เวียงป่าเป้า16615190.965
พญาเม็งราย1129282.143
เวียงแก่น57548283.834
ขุนตาล281553.570
แม่ฟ้าหลวง23614461.021
แม่ลาว1379569.342
เวียงเชียงรุ้ง13111184.734
ดอยหลวง7063904