รายงาน::7.1ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการประเมิน ADL (QC)

  
แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ คะแนน
รวมจังหวัด18828612785167.90
เมืองเชียงราย336391453443.210
เวียงชัย8541522361.150
เชียงของ9486828887.373
เทิง13985990670.831
พาน248291618665.190
ป่าแดด4774435891.294
แม่จัน167371362081.382
เชียงแสน7934770297.085
แม่สาย12565749559.650
แม่สรวย10793693664.260
เวียงป่าเป้า11739905077.092
พญาเม็งราย6468392260.640
เวียงแก่น3159207665.720
ขุนตาล6008334155.610
แม่ฟ้าหลวง3591291481.152
แม่ลาว6290549987.423
เวียงเชียงรุ้ง4861402982.883
ดอยหลวง2887277296.025