รายงาน::โภชนาการ เด็กวัยเรียน อายุ 6-18 ปี เทอม2

 



 




แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

ชื่ออำเภอเป้าหมายผลงานร้อยละ
รวมจังหวัด1481817996253.96
เมืองเชียงราย26793582321.73
เวียงชัย4985252750.69
เชียงของ6820595087.24
เทิง10770431240.04
พาน11882625252.62
ป่าแดด2734223481.71
แม่จัน11878862572.61
เชียงแสน6337565489.22
แม่สาย10236639762.5
แม่สรวย12294408133.2
เวียงป่าเป้า8732544362.33
พญาเม็งราย5531366166.19
เวียงแก่น6617525179.36
ขุนตาล3902319781.93
แม่ฟ้าหลวง9726411642.32
แม่ลาว3166244177.1
เวียงเชียงรุ้ง3406272479.98
ดอยหลวง2372127453.71